Jägarbevis

 

FRÅGOR OCH SVAR

Börja jaga?

Vill du börja jaga? Vad krävs för att börja jaga i Sverige & utomlands (efter fått sitt jägarbevis & vapenlicenser kan man söka eu vapenpass)

Svar på alla dina frågor om att ta Jägarexamen.

Det ni behöver ha gjort innan ni kommer på kurs hos GodsJakt.se är att läst in en del teori. Resten lär vi er & ni får chans & genomföra alla naturvårdsverkets prov. Nedan följer lite allmänna frågor:

Finns det någon åldersgräns för att ta jägarexamen?

Nej, det för att få avlägga jägarexamensproven finns ingen åldersgräns.

cf-nxt-gen_C_F_5120

Provtagaren måste dock ha de fysiska förutsättningarna att kunna hantera ett vapen på ett säkert sätt för att få genomföra de praktiska delproven. Provledaren gör bedömningen.

56

Hur fungerar uppsiktsjakt?

Enligt vapenlagen får ett vapen lånas ut till den som fyllt 15 år. Den som lånar vapnet får ha det och använda det under långivarens direkta uppsikt. Det betyder i princip att låntagaren befinner sin inom ”armlängds avstånd” från utlånaren.

 

Den som lånar ut sitt vapen får också bära med vapen (eget eller lånat). Detta för att snabbare kunna ingripa vid behov.

 

Jägarexamen behövs inte vid uppsiktsjakt, men däremot statligt jaktkort. Undantaget är om du är under 18 år vid jaktårets början. Du slipper betala jaktkortet också så länge du inte har eget vapen.

jägararnas riksförbund

Hur får man egen vapenlicens?

Den som har godkänd jägarexamen och har fyllt 18 år kan ansöka hos polisen om licens för jaktvapen. Vid speciella skäl räcker det attvara 15 år (ansök hos polisen)

 

boss apport

 

Vad gör jag om jag tappat bort mitt Jägarbevis och/ eller intygsoriginal?

Det händer att innehavare av jägarexamen tappar bort sina jägarexamenshandlingar – Jägarbeviset och/eller intygsoriginal som provtagaren fick utskrivet av provledaren då proven genomfördes.

 

Här följer en beskrivning av hur man gör för att erhålla ett nytt Jägarbevis.

 

Jägarbeviset har förkommit eller blivit förstört

Leta upp ditt intygsoriginal som provledaren utfärdade och signerade då du gjorde provet/proven.

Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför intygsoriginal (kan vara flera om delproven genomfördes vid olika provtillfällen), legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

 

Jägarbeviset och intygsoriginal har förkommit eller blivit förstört

Kontakta Naturvårdsverkets Jaktregister på tel. 010-698 17 00 och begär ett registerutdrag från jägarexamensregistret. Du får ett registerutdrag skickat till din folkbokföringsadress.

Kontakta en provledare för jägarexamen och bestäm träff med denne (se länkar med kontaktuppgifter i avsnitt ovan). Medför registerutdraget, legitimation, fotografi samt kontanter (viss avgift 50-100 kr förekommer vid utfärdande av nytt Jägarbevis).

 

45

Vilka regler gäller för godkänd jägarexamen?

Sedan kravet på jägarexamen infördes 1985 och fram till den 30 april 2005 så har den teoretiska delen bestått av två olika delprov; Teoretiskt Grundprov samt Teoretiskt Högviltprov.

Från 2005-05-01 ersattes dessa två prov av endast ett Teoretiskt Prov.

57

 

Teoretiska & Praktiska provet

 

Provet består av frågor av flervalstyp, det vill säga provtagaren har att  välja mellan fyra givna svarsalternativ. Ett av alternativen är det korrekta svaret på frågan.

Provtagare får efter rättat prov inte behålla frågeblanketten, som heller inte får  kopieras.

Vid prov får hjälpmedel inte användas. Provet avbryts för den som fuskar.

Provtagare får avlägga endast ett teoretiskt prov en och samma dag. Det  teoretiska provet omfattar 70 frågor vilka ska besvaras inom högst 60 minuter.  För att provet ska kunna godkännas måste minst 60 frågor vara rätt  besvarade.

sverige flaga

Praktiska prov

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

 1. Säker hagelgevärshantering
 2. Avståndsbedömning
 3. Lerduveskjutning
 4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapen vanan i övrigt godtagbar.

Boss3

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer han anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är inom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera!

Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren.

Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att han markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

håkan d cf bror

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

boss_busan___C_F_9065

Det praktiska grundprovet/kulgevär innehåller följande moment

 1. Säker kulgevärshantering
 2. Precisionsskjutning

Vid säker kulgevärshantering ska provtagarens förmåga att säkert hantera sitt kulgevär prövas på två sätt:

 • Speciell kulgevärshantering, där provtagaren får utföra vissa handlingar med ett kulgevär, varvid vapenhanteringen kontrolleras och bedöms i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän kulgevärshantering, där provtagarens vapenhantering kontrolleras och bedöms allmänt i samband med att momentet precisionsskjutning genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapenvanan i övrigt godtagbar.

Om provtagaren underkänts i speciell kulgevärshantering eller underkänts i precisionsskjutning på grund av uppenbart undermålig vapenhantering, ska kulgevärsprovet avbrytas. Omprov måste i sådant fall göra av hela grundprov kulgevär.

I precisionsskjutning ska provtagarens förmåga att skjuta två väl sammanhållna träffbilder om fyra skott vardera prövas. Den första träffbilden ska provtagaren skjuta från skjutstol och den andra med jägarmässigt stöd.

Skjutavståndet ska vara 80 meter.

För att kunna godkännas krävs att kulhålen i respektive serie täcks helt av cirkelrunda träffbildsmallar.

Serie skjuten från skjutstolen får ha högst 12 cm spridning.

Serie skjuten med jägarmässigt stöd får ha högst 17 cm spridning.

Om bara den enda serien är godkänd, ska delprovet underkännas.

alg kviga

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

 1. Skjutning mot stillastående älgfigur
 2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet.

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

orn

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov

Vid underkänt teoretiskt prov får provtagaren mot erläggande av ny provavgift göra nytt försök annan dag.

Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.

Om endast ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök.

Motsvarande gäller om momentet precisionsskjutning i praktiskt grundprov kulgevär underkänts.

Provtagare som inte blir godkänd efter maximalt antal omprov får återkomma annan dag och, mot erläggande av omprovsavgift, göra två nya försök i det aktuella momentet.

 

 

 

 

 Säkervapenhantering gäller hela tiden & i resten av era liv.

bakgrund-feb-2014

 


Call Now Button